Forbyr bønnemøter hjemme hos folk

Forbyr bønnemøter hjemme hos folk

Bønnemøter i private hjem, oppslag om bønnetider på nettsiden til et trossamfunn og foredrag om yoga: Alt dette er av Putins politi vurdert å være forbudt.

Dette er et resultat av en ett år gammel sikkerhetslov som kriminaliserer misjonsvirksomhet. I ett tilfelle er også bibler blitt både beslaglagt og ødelagt fordi menigheten som delte ut biblene, ikke hadde trykket sitt eget navn på dem. Frelsesarmeen i Vladiviostok slapp med et nødskrik unna samme straff fordi Moskva-patriarkatet til den russisk-ortodokse kirken grep inn til deres fordel i ankesaken – påtalemakten trakk anken. Men biblene ble likevel beslaglagt.

Dette viser en fersk rapport fra trosfrihetsorganisasjonen Forum 18 som har gått gjennom alle kjente rettssaker det første året lovparagrafene har virket.

– Utviklingen med tanke på menneskerettigheter i Russland er veldig negativ. Myndighetenes undertrykkelse av sivilsamfunnet og en voksende frykt for fremmede elementer som undergraver Russiske verdier utgjør en farlig kombinasjon, sier Lisa Winther, menneskerettsrådgiver i Stefanusalliansen.

Stefanusalliansen står sammen med sine danske og svenske søsterorganisasjoner bak Forum 18, oppkalt etter artikkel 18 – om tros- og livssynsfrihet –i FNs menneskerettighetserklæring.

Bøtelagt
Det er det første året reist straffesaker mot 133 enkeltmennesker og 53 religiøse samfunn. Det har ført til 138 dommer. I 135 saker er de tiltalte idømt bøter. I 11 saker ble religiøs litteratur konfiskert. Fem utlendinger er dømt til å bli kastet ut av landet – i en av disse sakene ble deportasjonen omgjort i ankesaken, viser rapporten fra Forum 18.

Det er reist flest saker mot mennesker som i sin tro har en misjonsbefaling – at de må dele troen med andre, som protestanter og Jehovas Vitner. Men Forum 18 har i sin grundige gjennomgang funnet at minst 15 religiøse retninger er rammet av tiltaler etter den nye loven. Her finner vi både pinsevenner, baptister, muslimer, presbyterianere, Jehovas Vitner, en adventistmenighet og mormonere, viser rapporten fra Forum 18.

På ett år er det reist straffesaker mot 133 enkeltmennesker og 53 religiøse samfunn. Det har ført til 138 dommer.  I 135 saker er de tiltalte idømt bøter.  I 11 saker ble religiøs litteratur konfiskert. Fem utlendinger er dømt til å bli kastet ut av landet – i en av disse sakene ble deportasjonen omgjort i ankesaken, viser rapporten fra Forum 18.

Myndighetene sa at loven bare skulle brukes mot islamsk ekstremisme. Men det stemmer ikke. Det er reist flest saker mot protestanter og Jehovas Vitner. Forum 18 har i sin grundige gjennomgang funnet at minst 15 religiøse retninger er rammet av tiltaler etter den nye loven. Her finner vi både pinsevenner, baptister, muslimer, presbyterianere, Jehovas Vitner, en adventistmenighet og mormonere.

 Stor fovirring

Forum 18 forteller i sin rapport at det råder stor forvirring om hva som defineres som «misjonsvirksomhet». Misjon defineres som å skaffe nye medlemmer. Loven krever at for å være misjonær, må en være ansatt av registrerte religiøse organisasjoner og alltid bære et dokument som beviser dette. Uten slik dokumentasjon er all aktivitet som kan oppfattes som misjon, straffbar. «Misjonsaktivitet» skal bare skje i kirker og andre religiøse bygg og er strengt forbudt i private hjem.

 

Umulig
– De vage og omfattende formuleringene gjør det nærmest umulig for ellers lovlydige innbyggere å vite hva som er tillatt og ikke. Lovendringene fratar mennesker deres grunnlovfestede rett til religionsutøvelse, og bryter Russlands internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. At politi og rettsvesen mer eller mindre er frie til å tolke alt som lovbrudd og at dommere dømer ulikt i lignende saker, undergraver rettsstatsprinsipper. Det kan virke som man dessverre mer og mer knytter individets religiøse utøvelse til formelle og offisielt anerkjente grupper og organisasjoner, og dermed begrenser trosfrihet til en mer og mer overvåket og kontrollert sfære, sier Lisa Winther

Det ferske russiske forbudet mot Jehovas Vitner og alle deres aktiviteter er bare det ytterste utslaget av den forverrede situasjonen for tros- og livssynsfriheten i Russland. Vi vet ennå ikke alle utslagene av forbudet mot Jehovas Vitner. Det trådte i kraft 17. juli. Vil det bli færre tiltaler og rettssaker fordi medlemmer av Jehovas Vitner slutter å møtes og drive aktivitet? Eller vil de fortsette og bli tiltalt og straffet etter en annen paragraf – for å ha vært aktive for en forbudt «ekstremistisk organisasjon»? Det vil tide vise, skriver Forum 18.

Utvist

Den indiske protestantiske pastoren Victor Emmanuel Mani ble den første utlendingen som av en domstol ble beordret deportert. Det skjedde 20. desember i 2016. Han ble dømt for å ha reklamert for et religiøst møte på sosiale media og for å ha gitt religiøs litteratur til en som ikke var medlem av kirken hans. Han ble også dømt til en bot på 30 000 rubler, tilsvarende cirka 5 000 norske kroner. Han er gift med en russisk kvinne og har bodd i Russland i mange år med barn. Men ankesaken førte ikke frem. Han varslet at han ville fortsette kampen for å få dommen omgjort. 

Se hele listen over straffesaker.