Noen av årets høydepunkter

• Oppstart av nytt prosjekt i Tyrkia; støtte til alliansen av protestantiske kirker.

• Etablering av ny partner og nye prosjekt i Tadsjikistan i Sentral-Asia.

• Ny Masterplan for utenlandsarbeidet 2010-2014 innført.

• Spontaninnsamling til forfulgte kristne i Pakistan, etter drap og nedbrenning av hus.

• Innføring av appeller og forbønner på sms.

Norsk Misjon i Øst har «løse teltplugger» i sitt arbeid. Verden står ikke stille, og vi ønsker å være aktivt til stede for de forfulgte og undertrykte der det er behov for vår innsats og der vi ser åpninger og konkrete utfordringer.

Gjennom våre partnere og givere bidrar NMØ til at evangeliet bringes videre i ugjestmilde omgivelser, at Bibelen oversettes til nye språkgrupper, at fattige får lindret sin nød, at undertrykte øyner en bedre fremtid og at forfulgte flyktninger får et trygt hjem.

NMØ er blitt et kompetansesenter for religions- og trosfrihet innenfor det kristne landskap i Norge. Men også i menneskerettighetsmiljøer blir NMØ i økende grad lyttet til.

Nøkkeltallene fra NMØs regnskap for 2009 ser du nederst i artikkelen.

Det internasjonale arbeidet

Dette arbeidet har vokst betydelig i de siste årene. I løpet av de siste ti år er det blitt en tredobling av de økonomiske overføringene til våre partnere ute. På personalsiden ble internasjonal avdeling tilført ekstra ressurser i det cand.theol Stig Kaarstad startet opp som ny prosjektkoordinator i januar 2009. Dette betyr en tettere oppfølging og kvalitetssikring av partnere og prosjekt ute, noe som er nødvendig fordi NMØ ikke har stedlige misjonærer/utsendinger til å følge opp prosjektene lokalt, men følger opp ved å besøke prosjektene jevnlig. Siden NMØ nå er engasjert i ca. 15 ulike land, innebærer dette mye reising og oppfølging.

Sentral-Asia og Tadsjikistan

I Masterplanen for det internasjonale arbeidet 2010-2014 blir det gitt signaler om at NMØ må få et sterkere og fornyet fokus på situasjonen i Sentral-Asia der overgrepene mot religionsfriheten fortsatt er betydelige. Fra før av er vi engasjert i Kirgisistan, men etter en reise ved generalsekretæren i oktober 2009 vedtok styret å gå inn i to nye tiltak i Tadsjikistan: Et diakonalt tiltak for vanskeligstilte kvinner og et prosjekt for teologisk utdanning av lærere innenfor de protestantiske kirkene.

Pakistan

Gjennom vår søsterorganisasjon Dansk Europamission fikk NMØ en direkte utfordring fra pakistanske kristne om å bidra med midler til gjenoppbygging av den nedbrente landsbyen Gojra som ble angrepet av en islamistisk mobb i august 2009. Mange mistet alt de eide, og et titalls kristne ble regelrett brent i hjel. Innsamlingen gjennom bl.a Vårt Land ble vellykket, ikke minst takket være flere medieoppslag om angrepene. NMØ har for tiden ingen fast partner i Pakistan, men dette er av de land der vi vurderer å gå inn.

Tyrkia

Etter flere besøksreiser til Tyrkia startet NMØ med et nytt prosjekt gjennom et felleskirkelig rådsorgan ved navn Alliance of Protestant Churches of Turkey (APCT). Samarbeidet med APCT er både av økonomisk og strategisk karakter. Blant annet drifter de en komite som målbevisst arbeider for å dokumentere overgrep mot de protestantiske menighetene i landet, og for å bedre deres juridiske status.

Arbeidet for religions- og trosfrihet

I Norge handler dette arbeidet mye om å påvirke til handling gjennom å knytte kontakter i regjeringen, stortinget og styringsverk, samt i andre organisasjoner og miljøer som er opptatt av det samme. Ute handler det mye om å drive prosjekter som kan bety en forskjell for dem som forhindres i å leve ut sin tro. NMØ er involvert i en rekke slike prosjekter, men av sikkerhetsgrunner kan vi ikke være mer konkrete med informasjon. Det dreier seg bl.a om støtte til advokathjelp for vanskeligstilte kirker, og undervisning og opplæring i grunnleggende menneskerettigheter for kristne ledere. Slik settes mennesker i stand til å tale sin egen sak og stå i mot undertrykkelsen.

I februar 2009 lanserte NMØ fagrapporten «I god tro», ført i pennen av advokat Thom Arne Hellerslia. Den omhandler retten til å søke asyl på religiøst grunnlag. Rapporten ble lagt merke til både i de aktuelle fagmiljøene og i asylmiljøene i Norge.

Menneskerettighetsrådgiver Ed C. Brown ble mye brukt til foredragsvirksomhet og undervisning i 2009, bl.a på Norsk Lærerakademi, Misjonshøgskolen, Bibelskolen i Grimstad, Fjellhaug skoler, Gå Ut-senteret og på Korsvei. Han og flere andre i NMØ har også deltatt ved en rekke seminarer og møter.

Informasjonsarbeidet

En viktig nysatsing i 2009 var at NMØ startet med å bruke mobilnettet til å spre informasjon. Det gjelder i første omgang forbønnsemner og appellsaker som man nå kan abonnere på og som tikker inn som sms-meldinger på den enkeltes mobiltelefon. Ved utgangen av året var det ca. 800 mottakere av disse meldingene, og det øker jevnt. Via sms kan de signere et opprop som NMØ videreformidler til rette adressat.

«Søndag for de forfulgte»

NMØ hadde i 2009 Borg bispedømme som fokusområde. Samtlige prostilag av prester ble besøkt, og i november reiste vi rundt i bispedømmet med Jeff Hammond som leder organisasjonen Bless Indonesia Today og som kunne fortelle om tøffe forhold for kristne i Indonesia. I september 2009 reiste biskop Thomas fra den koptisk-ortodokse kirken i Egypt rundt i Stavanger bispedømme og besøkte en rekke menigheter og skoler. Thomas har en egen evne til å skape begeistring og engasjement over alt hvor han kommer.

Gaveinntekter

 I 2009 samlet NMØ inn drøyt 20,3 millioner kroner. Vi økte de ordinære gaveinntektene med 8,3% i forhold til året før, men medregnet de testamentariske gavene ble det en liten nedgang fra 2008, som var et særdeles godt år for gaveinntekter. Det som gjør at det likevel ble en økning totalt sett var at NMØ tidligere har mottatt en stor testamentarisk gave, men som først i 2009 ble regnskapsført som gave. Finanskrisen synes ikke å ha virket inn på NMØs gaveinntekter, men vi merker at det er krevende å skaffe nye givere som gir regelmessig. I 2009 har vi jobbet målbevisst med å skaffe nye givere. Denne satsingen førte til 1000 nye givernavn i vår navnedatabase. Hvor mange av disse som blir faste givere, gjenstår å se.

Stabsutvikling

NMØ avsluttet i 2009 et samarbeid med organisasjonskonsulent Jan H. Heitmann om utvikling av NMØ som organisasjon i årene framover. NMØ-staben deltok på en studiereise til Istanbul våren 2009 for å lære mer om forholdene for den lille kristne minoriteten der.

 

1) I løpet av 2009 har vi bevilget til sammen 1,28 mill kroner fra Aksjonsfondet til flere av misjonsprosjektene våre. Men takket være at det også i 2009 har vært en stor giverglede, kunne vi ved årets utgang sette av penger til Aksjonsfondet slik at fondet netto bare ble redusert med 438.259 kroner.

2) Avsetting til «øremerkede gaver» er gaver vi har fått i 2008 og 2009 som har vært øremerket til spesielle formål, men hvor pengene ved årsskiftet ennå ikke var utbetalt til formålet.

3) Dette er restbeløpet per 31.12.2009 på en livrente vi har mottatt som testamentarisk gave.

- Revisjonen er utført av Inter Revisjon Romerike AS -

AKTUELT