Stefanusalliansen formidler støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro. Organisasjonen har også et generelt, globalt engasjement for religions- og trosfrihet som en del av de universelle menneskerettighetene. Organisasjonen sender ikke ut misjonærer, men samarbeider med lokale kirkesamfunn, menigheter, organisasjoner og kristne i ulike land. Våre samarbeidspartnere kjenner språket, kulturen og de lokale forhold. Dette setter Stefanusalliansen i stand til å yte hjelpen målrettet, effektivt og der den trengs mest.

UTBLIKK

2015 ble nok et dramatisk år for Syria og Irak. Gjennom lokale partnere har Stefanusalliansen styrket sitt engasjement og bistått med humanitær hjelp og arbeid for et fortsatt kristent nærvær i denne delen av Midtøsten. Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse er: Egypt (Stefanusbarna og Anastasia/Anafora), Nord-Korea (bl.a. næringsrike boller, soyamelk og gjødselfabrikk), Myanmar (bl.a. menneskerettighetskurs og bibelarbeid), Thailand/Vietnam/Laos/Kina (bibelskole for hmong-folket) og Kirgisistan (Gode Hjem). I løpet av 2015 gikk vi videre i planleggingen av nytt arbeid på Afrikas Horn. Denne regionen er svært urolig.

«SØNDAG FOR DE FORFULGTE»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, i solidaritet med forfulgte trossøsken. I 2015 fokuserte vi på Irak og Syria.

FAKKELTOG

I 2015 ble det arrangert fakkeltog i Oslo, Bergen, Stavanger, Stord, Bø i Telemark, Tønsberg, Hamar, Trondheim, Halden, Haugesund, Øystese og Sarpsborg. Krigen i Syria og Irak var hovedfokus under arrangementene. Den syrisk-ortodokse erkebiskopen i Mosul, Nicodemus Daoud Matti Sharaf, besøkte Oslo i forbindelse med fakkeltoget. Hans sterke vitnesbyrd vil bli husket av mange.

MENIGHETER OG MISJON

Stefanusalliansen har nå vært medlem i Samarbeid Menighet og Misjon (SMM) i Den norske kirke i fire år. Antallet misjonsavtaler med menigheter har økt betydelig i denne perioden. I tillegg kommer avtaler med noen frimenigheter som har misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen, samt at det finnes et trettitalls Stefanusbarnehager med fokus på Egypt.

INFO, APPELL, FORBØNN

Antallet Magasinet Stefanus-abonnenter, appellvenner (brev, e-post, sms) og forbønnsvenner (e-post, sms) var nokså stabilt gjennom hele året, uten store svingninger. En liten nedgang i antall abonnenter til Magasinet. Nettsidene (www.stefanus.no) ble oppdatert regelmessig, og den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de forfulgte» var mye brukt. Aktiviteten på Facebook er god og økende.

NETTVERK OG SAMARBEID I NORGE

Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen menneskerettigheter, misjon og menighet, bygger Stefanusalliansen verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt eksempel er de allerede nevnte fakkeltogene. Stefanusalliansen underviste i løpet av året om trosfrihet og forfølgelse ved flere skoler, høyskoler og folkehøyskoler.

PASTOR RAMAZAN I NORGE

Sju av våre samarbeidsmenigheter støtter arbeidet i Antalya Evangelical Church i Tyrkia. Arbeidet som drives i Tyrkia er til stor inspirasjon for de norske menighetene. I september fikk Stefanusalliansen besøk av pastor Ramazan som skulle besøke de norske menighetene og bygge bro mellom de norske og den tyrkiske menigheten. Han besøkte fire av menighetene som støtter arbeidet, og vi har fått gode tilbakemeldinger på at pastor Ramazan fungerer som en utmerket formidler inn i norske menigheter.

MEDIEOPPMERKSOMHET

Generelt er det stor interesse for Stefanusalliansens trosfrihetsarbeid i de kristne mediene. Et søk på Stefanusalliansen på Retriever for 2015 viser at organisasjonen i løpet av året ble nevnt 218 ganger i trykt presse, av disse 35 ganger i Dagen og 34 ganger i Vårt Land.

TROSFRIHETSARBEID

Noen høydepunkter fra året som gikk var IPP-konferanse i New York, opprettelsen av Stortingsgruppe for religionsfrihet, og et godt besøkt seminar om religiøse minoriteter i Syria og Irak på Litteraturhuset. I tillegg har en opprettholdt god kontakt med UDs spesialutsending for minoriteter og andre relevante personer i UD og på Stortinget. Samarbeidet med andre MR-aktører både i Norge og internasjonalt er godt, blant dem NGO-forum for menneskerettigheter, Norsk Dalitsolidaritetsnettverk, Helsingforskomiteen, Amnesty og Christian Solidarity Worldwide (CSW).

SAMARBEID MELLOM NORGE OG EGYPT

Høsten 2015 var mange kirker på Sørlandet fylt til randen i forbindelse med stiftsdagene i Agder og undertegnelse av en samarbeidsavtale mellom Agder og Telemark bispedømme og El Qussia og Mar bispedømme i Egypt. Biskop Thomas’ forkynnelse og undervisning gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne.

INTERNATIONAL PANEL OF PARLIAMENTARIANS

Stefanusalliansen var med å arrangere og deltok på ny International Platform for Parliamentarians (IPP)-konferanse, denne gangen i New York. Konferansen samlet ca. 100 parlamentarikere fra ca. 60 land. Fra Norge deltok Abid Raja (V), Sylvi Graham (H) og Marit Nybakk (Ap).

UNGDOMSFOKUS

Stefanusalliansen har et økende fokus på yngre mennesker. Blant annet arbeider vi aktivt med å besøke kirker, skoler og festivaler. Kontakten vi har med Bibelskolen i Grimstad og deres World Wide Walk-linje er viktig. I 2015 besøkte flere studenter Myanmar og arbeidet som Stefanusalliansen er involvert i der. Det arbeides med planer for å videreutvikle dette samarbeidet.

GAVER OG ØKONOMI

2015 ble et godt år for gaveinntekter. Stefanusalliansen mottok over 28 millioner kroner i gaver. Dette er noen hundre tusen mer enn i 2014. Men dersom vi kun tar med tall for ordinære gaver, og ikke testamentariske gaver og legater, så ser vi at Stefanusalliansen fikk inn omtrent 1,8 millioner kroner mer i ordinære gaver i 2015 enn i 2014. Dette er en økning på 16, 5 %.

STAB

Ved utgangen av 2015 følgende stillinger: 13 personer i 100 %, 2 personer i 80 % samt 1 vikar i 16 % stilling. I gjennomsnitt 12,83 heltidsstillinger.

AKTUELT