Kristne i India: Bildet er fra fastetiden i Varasei. Kristne i India lever i et land der trosfriheten er under press.

Kristne i India: Bildet er fra fastetiden i Varasei. Kristne i India lever i et land der trosfriheten er under press.  


Stefanusalliansen vil bruke denne anledningen til å takke alle som bidro med å sende appeller i 2018, og vil vise noen av sakene hvor vi ser endringer. Våre appellvenner har bidratt til å legge press på myndigheter og utgjort en forskjell for mennesker som lider for sin tro. Appeller gir resultater og din innsats nytter!

Kristne i Tyrkia: Andrew Brunson

En av de store gjennomslagene i 2018 var at pastor Andrew Brunson ble løslatt fra tyrkisk fengsel 12. oktober. Han var anklaget for spionasje mot den tyrkiske staten og forbindelser til den kurdiske separatistbevegelsen PKK og Fetullah Gulen-bevegelsen som president Erdogan hevder står bak kuppforsøket i 2016. Brunson ble til sist dømt til fengsel i litt over 3 år for falske terroranklager. Retten beordret løslatelse av Brunson på bakgrunn av de to årene han allerede hadde sonet.

Brunson ble trolig fengslet fordi han var en del av et protestantisk kirkesamfunn i Izmir som han hadde ledet i 23 år, men han var på langt nær det eneste målet. Kuppforsøket i 2016 utløste masseforfølgelser av påståtte tilhengere av Gulen. Ifølge den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch fengslet myndighetene 64 000 personer og sa opp 150 000 offentlige ansatte etter kuppforsøket. Videre har mer enn 1000 advokater har blitt straffeforfulgt, mens over 150 journalister og 9 parlamentarikere har blitt fengslet.

Et titalls andre troende ble arrestert i samme sakskompleks som Brunson, og at han ble funnet skyldig i anklagen varsler dårlig nytt for dem. Påtalemyndighetene kan for eksempel arrestere dem og starte straffeforfølgelse.
 

Kristne i Pakistan: Asia Bibi

I 2018 ble også Asia Bibi frikjent av pakistansk Høyesterett. Dommen ble offentliggjort 31. oktober og Asia ble løslatt og fraktet til et trygt sted 7. november. I etterkant av frikjennelsen demonstrerte det høyre-ekstreme og islamistiske partiet Tehreek-e-Labbaik (TeL) og deres støttespillere i ulike deler av landet og blokkerte veier og skadet infrastruktur. En av de ledende figurene i partiet oppfordret til å drepe de tre høyesterettsdommerne involvert i saken, at de fortjente og dø og at enten sikkerhetsvaktene deres, sjåfører eller sjefer burde drepe dommerne.

Etter tre dager inngikk regjeringen en avtale med TeL om at høyesterettsdommen kunne påklages og prøves på ny, og at Asia i mellomtiden ble plassert på en No Fly-list som gjør at hun ikke kan forlate landet. På grunn av presset fra TeL vil ikke regjeringen la Asia reise før Høyesterett fullfører en siste gjennomgang av sin dom. Ifølge enkelte mediarapporter kan en slik gjennomgang ta flere år, mens Stefanusalliansens partner i Pakistan håper at gjennomgangen fullføres snart.

Flere land har sagt seg villige til å gi Asia asyl, bl.a. Canada og Australia, men det er per nå ikke sikkert hvilke land som faktisk kommer til å gi henne asyl og hvilket land det evt blir.

Enkelte medier rapporterte at radikale islamister banket på dørene i kristne nabolag med bilder av Asia og familien for å finne ut hvor de bor. Stefanusalliansens partner melder imidlertid at Asia Bibi og familien er på et trygt sted og det er ingen tegn til at de er blitt oppdaget.
 

Trosfrihet i Vietnam: Nguyen Van Dai

Den kristne menneskerettsforkjemperen og advokaten Nguyen Van Dai ble satt fri 7. juni etter mer enn to og et halvt år i vietnamesisk fengsel. Vilkårene for løslatelsen var at han forlot landet umiddelbart. Stefanusalliansen publiserte en appell-kampanje for løslatelse av Nguyen november 2017.

Nguyen Van Dai har bistått ofre for brudd på menneskerettighetene og vært en aktiv pådriver for menneskerettigheter i Vietnam i mer enn ti år. Ofrene tilhører ulike minoriteter over hele Vietnam. Nguyen har gjentatte ganger blitt trakassert og angrepet av representanter for myndighetene. Han ble arrestert 16. desember 2015 sammen med fem andre vietnamesere og satt fengslet uten lov og dom frem til domfellelsen 5. april. Nguyen Van Dai ble dømt til 15 års fengsel og ytterligere fem års husarrest.

Mens Nguyen Van Dai ble løslatt, sitter fire andre vietnamesere fra samme sak fortsatt fengslet. I desember oppfordret Stefanusalliansen sammen med Christian Solidarity Worldwide (CSW) norske parlamentarikere til å sende appellbrev til vietnamesiske myndigheter for å protestere på den fortsatte fengslingen av 246 vietnamesiske trosfrihetsfanger. Stefanusalliansen vil også publisere et oppmuntringsbrev til støtte for advokaten Nguyen Bac Truyen i løpet av få dager. Dette brevet skal sendes til fengselet hvor Nguyen Bac Truyen sitter og kan bidra til større sikkerhet og bedre behandling i fengselet.
 

Sudan: Sudanese Church of Christ

Stefanusalliansen publiserte i februar 2018 en appell for å protestere at sudanske myndigheter hadde konfiskert eiendommer som tilhørte Sudanese Church of Christ. Høsten 2017 kastet sudansk politi ut pastor Sidiq Abdalla og Yahia Abdelrahim Nalu og familiene deres fra hjemmene sine i utkanten av hovedstaden, Khartoum. En sudansk domstol avviste klagen deres til tross for at den ene utkastelsesordren gjaldt en helt annen eiendom. Bakgrunnen for utkastelsen er at staten på ulovlig vis har oppnevnt et styre innen kirken. Dette illegitime styret har senere solgt en rekke kirkelige eiendommer til en muslimsk forretningsmann. 60 andre kirkeledere måtte møte i retten fordi de ikke anerkjenner salget av de kirkeeide eiendommene og nektet å overgi dem.

Disse angrepene på kirkene i Sudan må sees i sammenheng med en langvarig forfølgelse og diskriminering av kristne i landet. Siden Sør-Sudan ble uavhengig i 2011 har sudanske myndigheter utvist utenlandske kristne og revet flere kirkebygninger, under påskudd av at bygningene tilhørte sørsudanesere. Den sudanske ministeren for religiøse affærer annonserte i april 2013 at det ikke ville bli gitt noen tillatelse til å bygge nye kirker i Sudan. I tillegg har myndighetene trappet opp arrestasjoner og forfølgelse av kristne. Personer som kritiserer myndighetenes angrep mot kirker og kristne i Sudan risikerer å selv få trusler og utsettes for trakassering og overvåking fra etterretningstjenesten og politiet.

Likevel finnes det lyspunkter. En sudansk domstol avgjorde i august 2018 at 19 konfiskerte eiendommer skulle tilbakeføres til SCOC, to år etter at de ble ulovlig konfiskert. Samtidig ble åtte ledere i samme kirkesamfunn frikjent for kriminelle anklager. Eiendommene ble gitt tilbake 24. september.
 

Kina: Forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter

I mai 2018 oppfordret Stefanusalliansen sine appellvenner til å protestere mot den økende forfølgelsen av protestantiske kirker. I begynnelsen av 2018 trådte en ny religionslov i kraft i Kina som blant annet gjør det obligatorisk å registrere menigheter og trossamfunn hos myndighetene og langt på vei søker å gjøre religion med kinesisk – det betyr å innrette religiøs lære og praksis etter sosialistiske verdier og den kinesiske statens interesser. Loven begrenser registrerte trossamfunns muligheter til å bruke religiøse bygg, feire religiøse festivaler og annen praktisering av religion som pilegrimsreiser, distribusjon av religiøs litteratur, religiøs undervisning, trosopplæring av barn og unge med mer.

I kjølvannet av den nye loven har det blitt rapportert om økende press på både registrerte og uregistrerte protestantiske kirker i Kina. Gudstjenester blir inspisert av myndighetspersonell, overvåkningskameraer installert inne i kirker, kors på kirkebygg blir beordret erstattet med det kinesiske flagget, «ulovlige» kirkebygg blir stengt eller jevnet med jorden og troende tvinges til å gi opp sentrale deler av sin tro. De protestantiske husmenighetene opplever å få avbrutt sine gudstjenester av myndighetene, konfiskert religiøs materiell blir konfiskert og mange pastorer har blitt fengslet.

Innstrammingene i Kina gjelder alle trosretninger. Utviklingen er særlig alvorlig i den nordvestlige provinsen Xinjiang hvor det anslås at 1 million muslimer sitter i interneringsleirer. Så og si alle uttrykk for muslimsk tro har blitt forbudt i provinsen, og innbyggerne lever under massiv overvåkning av myndighetene.

Innstrammingen rammer også tibetanske buddhister. Larung Gar, verdens største tibetansk-buddhistiske lærested, ble tidligere i år underlagt statskontroll. I fjor høst ble tibetanske munker i Xinjiang pålagt å integrere sentrale sosialistiske verdier i sin religiøse praksis og gjøre tilbedelsen «mer kinesisk». Mennesker som tilhører Falun Gong har også blitt utsatt for grove overgrep siden 1999. Hundretusener og kanskje millioner av Falun Gong-tilhengere har blitt sendt til arbeidsleirer for sin tro. Kanskje så mange som 1,5 mill Falun Gong har blitt utsatt for tvungen organdonasjon for et internasjonalt – også vestlig – marked.

AKTUELT

PROSJEKT