– Få grupper er mer sårbare i krig og konflikt enn religiøse minoriteter. De utsettes for grove overgrep i flere land. Listen er lang: ISILs overgrep mot yazidiene i Irak, presset mot kristne minoriteter i Midtøsten, angrep mot kristne og shiaer i Pakistan. Regjeringen vil derfor doble bistanden som går til religiøse minoriteter, fra 20 millioner til om lag 40 millioner kroner årlig, sier utenriksminister Børge Brende.

Han viser til undersøkelser som dokumenterer at om lag 70 prosent av verdens befolkning lever i stater hvor det er restriksjoner på FNs menneskerettserklærins artikkel om retten til tros- og livssynsfrihet. Neste år er denne erklæringen 50 år.

Les hele uttalelsen fra utenriksminister Brende.

Glede
I Stefanusalliansen hilses satsingen velkommen.

– Det er gledelig at regjeringen ønsker å øke fokuset på religiøse minoriteter. Stefanusalliansen har arbeidet for et økt fokus på religiøse minoriteter og trosfrihet i norsk utenriks- og utviklingspolitikk i flere år. Vi har benyttet oss av de kanaler vi har for påvirkning, både overfor Regjeringen og Stortinget, sier menneskerettsrådgiver Kristin Storaker. På bildet er hun i Lahore i Pakistan.

Vaklende
– Vi så en økning av fokuset på religiøse minoriteter i 2011-2012, mot slutten av Jonas Gahr Støres periode som utenriksminister. De siste årene har fokuset vært litt vaklende, så det er svært gledelig å se et fornyet engasjement med konkrete tiltak som dobling av støtten til tilskuddsordningen for religiøse minoriteter samt et norsk initiativ til å mobilisere internasjonalt på dette feltet.

Storaker sier at det er viktig at tros- og livssynsfrihet og fokuset på religiøse minoriteter ikke forblir kun en egen post, men at det innarbeides i alt utviklings- og bistandsarbeid, på lik linje med andre tematiske satsningsområder som kvinner, LHBTI og klima og miljø.

Bærekraft
Satsingen kommer i stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid. Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk». Der foreslår regjeringen å arbeide for å øke respekten for og å styrke beskyttelsen av religions- og trosfriheten i verden. Dette skal blant annet gjøres gjennom blant annet følgende tiltak:

• Identifisere og støtte tiltak og beslutninger både nasjonalt, regionalt og globalt som kan bidra til å øke respekten og styrke beskyttelsen av religions- og trosfriheten.

• Kartlegge hvordan situasjonen er i enkeltland og regioner, og analysere hvorfor utviklingen er god eller dårlig.

• Identifisere eksisterende og fremtidige hindringer for at religions- og trosfriheten ikke blir respektert.

• Finne ut hvordan Norge kan støtte opp under arbeidet der utviklingen går i riktig retning.

Det planlegges å etablere et pilotprosjekt for å styrke situasjonen for religiøse minoriteter i utvalgte land, heter det.

Vi vil mobilisere internasjonale partnere for å få en mer helhetlig innsats og bidra til bedre beskyttelse av religiøse minoriteter.

Regjeringen vil videreføre en egen spesialrepresentant for tros- og livssynsfrihet.

Det vil bli økt opplæring i utenrikstjenesten, for å sikre kompetansen for de som skal tjenestegjøre i land der tros- og livssynsfriheten krenkes.