Ingen vet sikkert hvor mange kristne som forfølges for sin tro. Men noen kommer tettere på svaret enn andre. En av verdens fremste eksperter ber oss være nøye i omgangen med tall. 

Hvor mange kristne er i fare for forfølgelse og diskriminering rundt om i verden?Hvilke studier gir oss informasjon? Hvor sammenlignbare er de ulike tilnærmingene og hvor meningsfulle og pålitelige er resultatene? 

Er det «irrelevant hvor mange mennesker som blir ofre for menneskerettighetsbrudd på grunn av sin kristne tro», slik Den evangeliske kirken i Tyskland (EKD) uttrykte det i «Forbønn for troende og forfulgte kristne» i 2014?  

Selvfølgelig, som EKD skriver, «er hver person - også sett globalt - en for mye i henhold til det bibelske menneskebildet». Den underliggende bekymringen for at tall blir misbrukt som et våpen og for motregningsspill, er også berettiget. 

Men dette motvirkes bedre ved å klargjøre hva slike tall kan fortelle - og hva de ikke kan fortelle. 

Nøyaktig telling er umulig 

I «Årbok om forfølgelse og diskriminering av kristne 2019» sier den erfarne menneskerettighetseksperten Max Klingberg: «Det er umulig å si hvor mange kristne som spesifikt blir forfulgt - usikkerhetene er rett og slett for høye.» 

Ofte er man ikke engang enig om hva som utgjør forfølgelse. Årsakene til forfølgelse er ofte ikke klare. Det mangler pålitelige data og pålitelig informasjon. 

Hvorfor tall fortsatt er viktige 

Journalister, politikere, aktivister og forskere bruker imidlertid gjerne publiserte tall om temaet. Religionsforskerne Judd Birdsall og Lori Beaman («Faith in Numbers»- «Tro på tall») oppgir flere grunner til dette: 

Tall hjelper oss til å komme til poenget i kompleks informasjon og kompliserte sammenhenger. Tall blir dessuten ofte sett på som objektive og faktiske. Du kan dessuten tiltrekke deg oppmerksomhet med å legge frem uventede tall. 

Det kan legges til: Pålitelige tall er også nødvendige for å se en størrelsesorden, identifisere endringer over tid og sammenligne land. De fungerer også som referansepunkter for strategiske beslutninger. 

Disse publiserer sitt eget materiale 
Tre organisasjoner publiserer egne tall om det globale omfanget av diskriminering og forfølgelse av kristne:  

• Forskningsinstituttet «Pew Research Center» med base i Washington 

• Center for the Study of Global Christianity på det teologiske Gordon Conwell Seminar i South Hamilton (Massachusetts, USA) 

• Open Doors International (Åpne Dører). 

I det følgende vurderer jeg metodene, styrker, begrensninger og resultater ved hver av de tre. 

• Pew Research Institute: En landanalyse 

Den forrige rapporten fra Pew Research Center om religiøse restriksjoner over hele verden ble publisert i juli 2019. (Den siste rapporten fra september 2021 har jeg ikke fått vurdert). 

Pew-rapporten vurderer landene etter to kriterier: (1) restriksjoner fra myndighetene på alle nivåer og (2) fiendtlighet fra enkeltpersoner eller grupper basert på religiøst hat eller fordommer. 

Et delvis resultat av studien er at det i 143 land ble rapportert om «trusler eller trakassering av kristne i 2017». Totalt 198 land ble undersøkt, og i 187 var det minst én hendelse mot en religiøs gruppe.  

Det er funnet at få land er fri for slike trusler eller trakassering, og studien vurderer hovedsakelig det amerikanske utenriksdepartementets årlige rapporter om religionsfrihet.  

Dette tallet betyr imidlertid lite, fordi verken landene eller antallet kristne ble navngitt. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av trusler eller trakassering blir heller ikke tatt i betraktning, og databasen ser i det hele tatt tynn ut. 

• US Center for World Christianity: 46 problemland 

I et essay om «Forfølgelse i konteksten av religiøs og kristen demografi, 1970-2020» (i «Christianity and Freedom» - «Kristendom og frihet», 2016) spurte Todd M. Johnson fra Center for the Study of Global Christianity, som er ekspert på kristen demografisk statistikk:  

Hvor mange kristne bor i landene med størst trussel mot kristne?  

Han valgte de 46 landene som antagelig har den sterkeste forfølgelsen av kristne, og hentet denne listen fra boken «Forfulgte» (Marshall et al., 2013): 24 land med muslimsk flertall, fem kommunistiske land, fire nasjonal-religiøse land i Sør-Asia og 13 land som bruker «nasjonal sikkerhet» som begrunnelse for undertrykkelse.  

Rundt 600 millioner kristne vil bo i disse landene i 2020. Landene er navngitt, men ikke systematisk avgrenset, og valget kan allerede være utdatert. Tallene på kristne er transparente, men det spørres ikke hvor mange kristne i disse landene som faktisk blir påvirket av forfølgelse. 

• Open Doors: Den mest nøyaktige tilnærmingen 

Open Doors World Persecution Index publiseres hvert år i januar. Den er basert på en detaljert, systematisk og regelmessig måling av forfølgelse og diskriminering av kristne. 

Den registrerer også hvor mange kristne som bor i provinser (i enkeltland) som er rammet av en ekstrem, veldig høy eller høy grad av forfølgelse.  

Basert på befolkningsstatistikk for april 2020 bor det 309 millioner kristne i de 50 mest problematiske landene på Verdens forfølgelsesindeks. Dette er land med «meget høyt» eller «ekstremt høyt» nivå av forfølgelse.  

Det bor mer enn 340 millioner kristne i alle 74 land med minst det som kvaliserer til «høy» grad av forfølgelse – eller verre.

Dette er den mest nøyaktige tilnærmingen vi har. Det er den fordi den skiller mellom provinser i land der dette nivået av forfølgelse eksisterer og hvor det ikke gjør det.  

Profesjonell sporingskompetanse, et stort utvalg av førstehåndsinformasjon og feltundersøkelser er også brukt for å komme frem til denne indeksen. 

Resultatet ville imidlertid blitt mer oversiktlig for publikum hvis det beregnede antallet berørte kristne på provinsnivå og nasjonalt nivå - og hvordan de kan finne disse - ble publisert.  

Som med Pews tilnærming, er det en svakhet at land med store (kristne) befolkninger mer sannsynlig vil overskride terskelen for forfølgelse fordi antall saker noen ganger ikke er relatert til befolkningens størrelse. 

Ulike metoder, ulike resultater 
Tilnærmingene bruker forskjellige kategorier og terskler:  

(1) Antall land der det ble rapportert om minst ett tilfelle av trusler eller trakassering av kristne (PEW) 

(2) Kristne innbyggere i 46 land valgt av en ekspert (Todd Johnson) 

(3) Kristne innbyggere i provinser med minst «høyt» som forfølgelsesnivå, forutsatt at landet som helhet også når denne terskelen. 

Todd Johnson kommer til det dobbelte antall «forfulgte» kristne sammenlignet med Open Doors. Men resultatene fra begge viser klart at bare en brøkdel av den kristne befolkningen i verden bor i områder med alvorlig forfølgelse. 

På den annen side gir Pews tall det motsatte inntrykket fordi de bruker en minimal terskel for forfølgelse og teller land i stedet for kristne.  

Videre viser tallene fra Todd Johnson og Open Doors at det totale antallet «forfulgte» kristne i stor grad bestemmes av seks land med stor kristen befolkning og høy andel områder som er utsatt for forfølgelse: Kina, Nigeria, India, Etiopia, Indonesia og Egypt.  

Usikkerhet om størrelsen på den kristne befolkningen i disse landene påvirker resultatet. 

Ytterligere utdyping er nødvendig 

Hvor mange kristne som faktisk blir forfulgt over hele verden eller som er personlig truet av det, kan ikke besvares nøyaktig med noen av disse tilnærmingene. Alle må tilnærme seg dette bare ved å kartlegge land- eller befolkningstall for visse områder.  

Samtidig er det å sette en terskelverdi for det som skal vurderes som forfølgelse, alltid et spørsmål om plausibel argumentasjon. Så det stort rom for dypere undersøkelser.  

Men når vi sammenligner disse tre tilnærmingene er svaret dette: Open Doors gir for tiden de mest oppdaterte og grundige dataene og den beste tilnærmingen til et omtrentlig  antall kristne som blir forfulgt for sin tro i betydelig grad. 

Hvordan håndtere statistikk 

• Alle som oppgir tall, bør gjøre det presist og tolke dem i sin respektive referanserammen. Å neglisjere nyansene som er oppgitt av forfatterne, fører lett til forvrengninger eller feilinformasjoner. 

• Alle som siterer statistikk bør alltid ta hensyn til hvordan statistikken ble til og gå tilbake til de underliggende dataene: Hva ble målt? Hvordan ble fenomenet avgrenset? Hva er kvaliteten på data, tilnærming og konklusjoner? 

• Journalister bør også sammenligne resultatene med andre lignende studier. Bare de mest pålitelige og meningsfulle resultatene bør nevnes. 

Resultatene må også relateres til totale befolkningstall. Når du gjør sammenligninger mellom religioner, må du være forsiktig med å sette de samme tingene ved siden av hverandre. 

• Av alle disse årsakene må det utvises stor forsiktighet ved å trekke dine egne konklusjoner fra dataene. 

 

Om prof. Dr. Christof Sauer 

Religionsforskeren og missiologen prof. dr. Christof Sauer (født 1963) har siden 2017 vært professor i religionsfrihet og forskning i forfølgelse av kristne ved Free Theological University i Gießen.  

Han er ordinert pastor i Württemberg regionale kirke og er også forskningssjef for International Information Center for Religious Freedom Germany (Tübingen) og gjesteprofessor for religionsstudier og missiologi ved det protestantiske teologiske fakultetet i Leuven (Belgia).  

I 2013 var han involvert i en rådgivende rolle for å forbedre metodikken til Open Doors World Tracking Index og vurderer implementeringen årlig. Antallet forfulgte kristne var ikke inkludert i denne vurderingen.