Pastor Wang Yi i Early Rain-kirken i Chengdu i Kina, er dømt til ni års fengsel.

Pastor Wang Yi i Early Rain-kirken i Chengdu i Kina, er dømt til ni års fengsel.  


Stefanusalliansen har «sammen for de forfulgte» som sitt motto, og vi arbeider for trosfrihet for alle og en styrket Kirke i land der mennesker blir diskriminert og forfulgt for sin tro. Det er lett å tenke at det vi selv ser på som selve grunnen til å stå opp om morgenen, naturlig eies av alle og enhver. Men kampen om oppmerksomheten er stor. Å få innsikt i hvordan andre forstår våre kjernesaker, er derfor svært viktig kunnskap.

Dansk spørreundersøkelse
I august i fjor fikk den danske «Tænketank for forfulgte kristne» gjennomført en spørreundersøkelse med 1000 respondenter fra et bredt utvalg av den danske befolkningen. Temaet for undersøkelsen var holdninger til forfølgelse på grunn av religion, og den er tilgjengelig på Tænketankens nettside.

Tros- og livssynsfrihet er viktig, men kunnskapen spriker  
Ni av ti respondenter er enige i at tros- og livssynsfrihet er en viktig menneskerettighet. Men når spørsmålene blir mer konkrete, er svarene mer sprikende. Undersøkelsen avdekker at mange dansker undervurderer den forfølgelsen som kristne og ikke-troende blir utsatt for. 38 prosent mener at religiøs forfølgelse av kristne ikke er et stort problem. Respondentene har noe større bevissthet om at muslimer forfølges på grunn av sin tro. Men når respondentene blir spurt om å nevne konkrete land der forfølgelse skjer, blir svarene svært springende, og flest svarer at det er i landene Kina, USA og Danmark at muslimer blir mest forfulgt.

Kina forfølger uten tvil personer på bakgrunn av tro, som ledere av undergrunnskirker og den muslimske Uighur-minoriteten. Men verken USA eller Danmark er stater som systematisk utsetter muslimer for vold. Poenget er ikke å harselere over danskers kunnskap om forholdene i verden, og det er ikke sikkert svarene hadde vært annerledes hos norske respondenter. Men vi må innse at omfanget av religionsforfølgelse ikke er kjent, og mange har ikke innsikt i hvor forfølgelsen faktisk skjer.

Ønsker initiativ for å motvirke forfølgelse
Et positivt resultat er at ni av ti blant de danske respondentene støtter opp om initiativer for å motvirke forfølgelse. Det er holdninger jeg håper også nordmenn deler. Og som kristne har vi et ansvar for å stå opp for urett som begås mot både kristne og mennesker med en annen tro. Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og reagere mot urettferdighet og overgrep uansett hvem som rammes. Og vi må møte uvitenhet med kunnskap. Det fortjener de 83 prosentene av verdens befolkning som lever i land der de risikerer store begrensninger på muligheten til å fritt utøve sin tro.

FØRST PUBLISERT I DAGEN 4.3.2021