– Vi har lært mye, sier generalsekretær Ed Brown.

– Vi har lært mye, sier generalsekretær Ed Brown.  


Stefanusalliansen støttet fra 2012 en menneskerettighetsorganisasjon i Myanmar med Norad-midler gjennom Digni, hvor Stefanusalliansen er medlem. Organisasjonen, som de første årene var tvunget til å operere fra nabolandet Thailand, dokumenterer brudd på menneskerettighetene i en av Myanmars delstater.

Under internkontroll våren 2018 oppdaget Stefanusalliansen avvik i økonomirapporteringen hos partneren. Da avviket ble oppdaget varslet Stefanusalliansen umiddelbart Digni, hvorpå Norads varslingsteam raskt ble koblet inn. Samtidig ble alle videre utbetalinger til organisasjonen i Myanmar stanset. Stefanusalliansen samarbeidet deretter tett med Digni, Norad og flere eksterne rådgivere for å finne ut av avviket.


Krevende
Det er alltid krevende å overføre penger til en ikke-statlig organisasjon som arbeider under et strengt kontrollerende regime. Slik har det også vært i denne saken. Avviket dreier seg i særlig grad om manglende dokumentasjon av hvordan pengene er blitt overført til prosjektene i Myanmar og Thailand, etter utbetaling fra Stefanusalliansen. I tillegg var det mangelfull økonomistyring hos partnerorganisasjonen.

Dette er brudd på avtalen med Norad, og samtidig brudd på avtalen mellom Digni/Stefanusalliansen og partneren i Myanmar. Stefanusalliansen fulgte partneren godt opp på det faglige, men erkjenner at den økonomiske oppfølgingen var mangelfull.                                                                                                    

Viktig læring
– Det er ikke tvil om at Stefanusalliansens kontrollrutiner her har vært for svake. Vi har tatt lærdom av saken og forbedret organisasjonens rutiner og styrket staben med nødvendig økonomifaglig og forvaltningsmessig kompetanse. Det er nå etablert strengere kontrollrutiner som har redusert risikoen for at dette skal skje igjen. Vi har lært mye gjennom det gode samarbeidet med Norad og Digni i denne saken, sier generalsekretær Ed Brown.

– Dette er krevende og vanskelige saker som tar mye ressurser. Samtidig ønsker vi å ta lærdom av denne type saker. Digni og Stefanusalliansen har evaluert prosessen og påpekt læringspunkter som følges opp videre. Et konkret læringspunkt er at vi må sikre at fag og økonomi jobber godt sammen i implementering av prosjekter, sier generalsekretær Hjalmar Bø i Digni.


Arbeidet utført
Saken handler først og fremst om svake rutiner og mangelfull regnskapsføring, dokumentasjon og svake revisjonsrapporter. Rapporter og besøksreiser tyder på at aktivitetene er utført i tråd med planene for prosjektene – å dokumentere brudd på menneskerettighetene for den etniske minoriteten i den aktuelle delstaten.

Her har partnerorganisasjonen gjennom en årrekke gjort et betydelig og viktig arbeid som har løftet menneskerettighetssituasjonen både til internasjonale media og FN-rapporter. Arbeidet har vist resultater også i konkrete saker. Organisasjonen er fortsatt i stor aktivitet i en krevende situasjon i Myanmar. Av sikkerhetsgrunner navngis derfor heller ikke organisasjonen.


Ikke påvist misligheter
På bakgrunn av de dokumenterte resultater i de aktuelle prosjektene hos partneren, og at det ikke er blitt påvist økonomiske misligheter, er Norad og Digni blitt enige om delvis tilbakebetaling: 1,5 millioner kroner av et samlet støttebeløp på i underkant av 2,6 millioner.

Beløpet ble tilbakebetalt til Norad i januar 2020, og saken er avsluttet.

 

------

Forklaringer:

• Norad – Direktoratet for utviklingshjelp. En fagetat under Utenriksdepartementet. Forvalter ca. 30 prosent av Norges statlige bistandsmidler.

• Digni – paraplyorganisasjon for 20 kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Søker støtte hos Norad til bistandsprosjekter.

AKTUELT