En bande beskyttet av politiet presser kristne ut av deres jordlapper et sted på det sentrale høylandet i Vietnam. Bildet er fra en video på YouTube.

En bande beskyttet av politiet presser kristne ut av deres jordlapper et sted på det sentrale høylandet i Vietnam. Bildet er fra en video på YouTube.  


I en fersk rapport fra Christian Solidarity Worldwide (CSW) slås det fast at det i Vietnam er registrert noen positive trekk de siste årene: Et eget kapittel om menneskerettigheter ble lagt til i grunnloven i 2013, og enkelte nye religiøse grupper er anerkjent.
 

  • VIL DU HA NYHETSBREV OM TROSFRIHET – FRA STEFANUSALLIANSEN? MELD DEG HER

 

Men disse grepene på nasjonalt politisk plan undergraves av alle rapportene som kommer om alvorlige brudd på trosfriheten. Bruddene rammer katolikker, den vietnamesiske religiøse minoriteten cao dai, hoa hoa buddhister, protestantiske kristne og muslimer.

Overgrepene gjelder alt fra trakassering, ydmykelser og overvåkning, til arrestasjoner, fengsling, tortur og drap uten rettergang. Gudstjenester forstyrres.

Utkanter
Situasjonen er ulik i ulike deler av landet. Mennesker som både er etniske og religiøse minoriteter og som bor i Vietnams utkanter, opplever de verste bruddene på trosfriheten og er spesielt utsatt for tiltak fra myndighetene, heter det i CSW-rapporten.

Vietnam fikk sin første religionslov 1. januar i år. Den fastholder tidligere krav om at alle religiøse organisasjoner og aktiviteter må være registrert. Trossamfunn, advokater og aktivister har kritisert loven for å blande seg inn i interne saker i trossamfunn, for å bruke vage definisjoner og for å stille opp vidtgående krav om «nasjonal enhet» og «tradisjoner» som kan brukes for å nekte eller hindre registrering av tros- eller livssynssamfunn.

Dette er altså ikke nytt, men kravene er bekreftet i den nye loven.
 

  • LES OGSÅ: Når politiet vlir overgripere
     

Lakmustest

I 2014 slo FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet fast at en «lakmustest» på utviklingen av religionsfriheten i Vietnam, er arbeidsvilkårene for uavhengige og uregistrerte religiøse samfunn. Der har Vietnam med sin nye lov ikke veket en tomme etter kritikken. Den lovpålagte registreringsprosessen er dessuten meget krevende og åpen for misbruk fra myndighetenes side.

Religiøse grupper som enten ikke vil registrere seg eller som nektes registrering, utsettes ifølge CSW for ulike typer trakassering, ydmykelser og vold. Ofte utføres angrepene fra bander som en antar er betalt av lokale myndigheter for å presse uregistrerte trossamfunn til å stoppe sine religiøse aktiviteter.

Thich Quang Do, leder av uregistrerte Unified Buddhist Church of Vietnam er utsatt for ulike frihetsberøvelser i ulike former i over 30 år. Han holdes i husarrest uten tiltale i et kloster i Ho Chi Minh-byen (tidligere Saigon). Han fikk Raftoprisen i 2006 for sitt personlige mot og sin iherdighet i tre tiår med fredelig motstand mot kommunistregimet i Vietnam, og for å være et symbol for landets voksende demokratibevegelse.

Høylandet
I det sentrale høylandet i Vietnam utsettes katolske og protestantiske minoriteter for vedvarende brudd på menneskerettighetene.

De blir forsøkt presset ut av sine jordeiendommer. Mennesker som har konvertert, nektes adgang til offentlige tjenester.

Det er mange rapporter om slag, tortur og seksuelle overgrep. Vilkårlige fengslinger er normalen, arrestasjoner følges noen ganger av rettergang og fengsel. Gudstjenester forstyrres. Mennesker hindres fysisk i å delta i gudstjenester. Religiøst materiale konfiskeres. Mennesker nektes utdanning.

Cao Dai

Den vietnamesiske trosminoriteten cao dai utsettes jevnlig for inngrep. Grupper som ikke opererer under et regjeringsgodkjent kontor for cao dai, trakasseres. Det samme gjelder buddhistgrupper som ikke er registrerte.

I Vietnam, Russland, Kina og de sentralasiatiske land anses alt som potensielt kan utfordre nasjonens enhet og statssosialistiske interesser eller rokke ved den politiske orden, som en sikkerhetsrisiko. Religion ses som et verktøy som kan mobilisere politisk opposisjon, eller inspirere nye ideer som vil true regimet. For regimet er derfor overvåkning og kontroll av religiøs aktivitet essensielt.

Frykten for at religion skal brukes til politisk mobilisering, er ikke helt ubegrunnet. I land som Russland, Kina og Vietnam har grupper innen religiøse minoriteter separatistiske ambisjoner. Disse opplever et særlig press fra myndighetene. Det kan være vanskelig å skille mellom undertrykking på bakgrunn av religion og etnisitet og undertrykking med et politisk motiv.

 

Fakta om Cao Đài

Caodaisme er et trosretning oppstått i Vietnam i 1919/26. Caodaismen er i det vesentlige en syntese med elementer fra konfucianismentaoismenbuddhismen og katolisismen, og med innslag fra teosofi og okkultisme. Den oppstod i en av de mange vietnamesiske miljøer som influert av fransk kultur forlot de tradisjonelle okkulte skikker av sen-taoistisk merke og tok til seg mer moderne og vestlige former for spiritisme

 

AKTUELT

PROSJEKT