Norsk Misjon i Øst (NMØ) får delta i relevante prosjekter som utgjør en stor forskjell for medmennesker i en vanskelig livssituasjon.

Gjennom våre partnere og givere bidrar NMØ til at evangeliet bringes videre i ugjestmilde omgivelser, at forfulgte flyktninger får et trygt hjem, at fattige får lindret sin nød og at undertrykte øyner en bedre fremtid. NMØ er blitt et kompetansesenter for religions- og trosfrihet i Kristen-Norge. Men også i menneskerettighetsmiljøer blir NMØ i økende grad lyttet til. Det er også god giv i det frivillige engasjementet.

Nøkkeltall fra regnskapet finner du nederst på siden.

Utblikk

Gjennom en ny partner, Free Burma Rangers, kunne NMØ støtte arbeid inne i selve Burma, med særlig fokus på hjelp til barn/familier på flukt. I Tadsjikistan gikk NMØ inn i to ulike prosjekter: Et teologisk utdanningssted og et kristent hjelpeprogram for kvinner som har vært fanget av menneskehandel/prostitusjon. I Nord-Korea gikk NMØ inn i et diakonalt bistandsprosjekt med produksjon av næringsrik soyamelk, på grunn av landets permanente matkrise. Det største enkeltprosjektet, økonomisk sett, var i 2010 «Grassroot Human Rights Education Project Burma». Andre prosjektland av betydelig økonomisk størrelse: Egypt (Mamma Maggie og Anastasia/Anafora), Indonesia (Kolongan-landsbyen) og India (menighetsbygging, skoler, menneskerettigheter).

Staben

NMØs stab utgjorde i 2010 i gjennomsnitt 12,6 årsverk. NMØ har gjennom flere år økt sitt menneskerettighetsarbeid betydelig, og i 2010 ble Lisa Winther ansatt i en nyopprettet stilling som menneskerettighetsrådgiver. Hilde Skaar Vollebæk ble ansatt som ny ungdomskonsulent og har videreført Secret Service-konseptet og satsing på student-/ungdomsgrupper og bidrar også i appelltjenesten og Ropet fra Øst.

«Søndag for de forfulgte»

Stadig flere norske menigheter slutter opp om denne søndagen i november, hvor forfulgte trossøsken står i fokus. I fjor hadde NMØ et spesielt fokus på Burma, og søndag den 14. november ble avsluttet med en stor solidaritetskonsert i Majorstuen kirke, hvor Rune Larsen var konferansier og flotte artister deltok. Kirken var fylt til randen, og det ble samlet inn over kr 50 000 i kollekt.

Stefanusprisen

Viktor Biak Lian fra Burma ble tildelt Stefanusprisen for 2010 og deltok på en rekke arrangementer på Øst-, Sør- og Vestlandet. Prisen ble delt ut bare to dager etter høstens mye omtalte valg i Burma, og det bidro til stor interesse og god pressedekning. De eksilburmesiske Chin-miljøene i Norge var sterkt engasjert og satte et positivt preg på Viktor Biak Lians to uker lange besøk i Norge.

Info, appell, forbønn

Antallet Ropet fra Øst-abonnenter lå stabilt gjennom året (ca 18 000). Antallet appellvenner (brev, e-post, sms) økte og var ved årsskiftet rundt 6 500. Antallet forbønnsvenner (e-post, sms) økte til rundt 1 600. Nettsidene ble oppdatert jevnlig med relevant stoff, og særlig den nettbaserte ressursbanken til «Søndag for de forfulgte» var mye brukt.

Nettverk og samarbeid

Gjennom deltakelse i ulike samarbeidsfora, både innen menneskerettigheter og misjon, bygger NMØ verdifulle allianser og gir relevante bidrag. Et godt eksempel er trosfrihetsrapporten «Broken Promises: Freedom of religion or belief issues in Kazakhstan and Kyrgyzstan» (bildet), som er en samproduksjon mellom Helsingforskomiteen, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, NMØ og flere.

Gaver og økonomi

I 2010 fikk vi inn 3,11 % mindre i totale inntekter enn budsjettert. Avviket forklares med en stor testamentarisk gave i 2009 på 3,3 mill.

• LES MER OM TESTAMENTARISKE GAVER


Når det gjelder innsamlede gaver, har vi hatt en liten økning i 2010 (1,6 %), men likevel mindre enn budsjettert (8,4 %). Det er først og fremst innen fast givertjeneste («forkjemper») at vi ikke har fått den ønskede økning. Gaver gitt gjennom giverbrev (Direct Mail) og Ropet fra Øst har derimot hatt en fin vekst. Det samme gjelder for minnegaver, jubileumsgaver og ofringer fra menigheter i Den norske kirke. 91,4 % av NMØs inntekter er innsamlede gaver, mens 6,3 % er bevilgninger fra NORAD.

AKTUELT