Hva er trosfrihet? 

Trosfriheten må kjempes for.

 

Stefanusalliansen kjemper for trosfrihet. Vi vil styrke respekten for tros- og livssynsfrihet – for alle.

83% av verdens befolkning lever i land der de risikerer store begrensninger på muligheten til å fritt utøve sin tro. 

Hindre overgrep
Vi hjelper mennesker som lider for sin tro etter overgrep og diskriminering. Men vi bidrar også til å forhindre nye overgrep gjennom strukturelt og langsiktig påvirkningsarbeid samt gjennom å gi mennesker redskaper til å påvirke sin egen situasjon.

Trosfrihet og andre rettigheter

Diskriminering og forfølgelse på grunn av tro truer millioner av menneskers rett til liv, rettssikkerhet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, minoriteters rettigheter og tilgang til flere økonomiske og sosiale rettigheter.

Siden trosfrihet henger tett sammen med andre menneskerettigheter, jobber vi utfra en helhetlig tilnærming. Å jobbe for å styrke disse rettighetene vil samtidig ofte også ha positiv effekt på tros- og livssynsfrihet.

Stå opp mot urett
Som kristne har vi et ansvar å stå opp for urett som begås mot andre, både kristne og de som har en annen tro. Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og reagere mot urettferdighet og overgrep uansett hvem som rammes. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Derfor jobber Stefanusalliansen også for alles rett til trosfrihet og inkluderer andre trosgrupper i menneskerettighetsprosjekter, diakonale prosjekter og i vårt påvirkningsarbeid.

 

 

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

Paragraf 18 i FNs menneskerettighetserklæring

 

Kjempe for trosfrihet
Stefanusalliansen ønsker å være en organisasjon som:

 • Har god kunnskap om trosfrihet og andre menneskerettigheter.

 • Driver gode menneskerettighetsprosjekt ute i felt med fokus på:

  • Juridisk bistand og rettshjelp

  • Undervisning i menneskerettigheter og trosfrihet

  • Dokumentasjon av overgrep og påvirkningsarbeid

  • Holdningsskapende arbeid som fremmer fredelig sameksistens og toleranse mellom ulike grupper.

 • Aktivt er involvert i påvirkningsarbeid mot norske myndigheter, slik at deres innsats for internasjonal trosfrihet blir prioritert. Dette gjøres blant annet gjennom å hjelpe til med at spørsmål blir stilt i Stortinget, gi innspill til Utenriksdepartementet, og gjennom å la våre partnere få møte norske myndigheter – både politiske og administrative representanter.

 • Engasjerer enkeltmennesker til å protestere på vegne av dem som lider gjennom vår appelltjeneste og andre kampanjer.

 • Er synlig i samfunnsdebatten rundt internasjonal trosfrihet.

 • Bidrar med kunnskapsformidling på høyskoler, folkehøyskoler og konferanser.

 • Aktivt bygger nettverk og allianser med andre, slik at vi kan få større gjennomslagskraft.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.

Asylsaker

Vi har ikke mulighet til å gå inn i enkeltsaker. Men vi bidrar blant annet med å lage rapporter om konvertitter.

Les mer, last ned rapporter

Vil du vite mer?

 • Vi kjemper for alles trosfrihet
  Les mer